Gimnazjum nr 2  im. Jana Pawła II  we Wschowie

Start Szkoła Doradca zawodowy

DORADCA ZAWODOWY - mgr Renata Wicherek

wtorek 9.00 - 13.30
środa 11.30 - 12.30
czwartek 9.00 - 11.30

DORADCA ZAWODOWY

 • pomaga młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i poznawania cech osobowości:
  - zainteresowań
  - słabych i mocnych stron w wyborze zawodu
  - własnych predyspozycji zawodowych
 • prowadzi zajęcia grupowe przygotowujące do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • organizuje spotkania doradczo – informacyjne dla rodziców
 • rozmawia indywidualnie z uczniami i rodzicami
 • wskazuje uczniom i rodzicom źródła informacji doradczych dotyczących:
  - rynku pracy
  - trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  2018 r.

UWAGA!  KLASY TRZECIE !!!

Od 14  do 30 maja 2018 r.  (od 14 maja do 30 maja   Leszno, od 1 do 20 czerwca Głogów) należy składać:

 1. Wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły ze wskazaniem typu szkoły, profilu lub zawodu oraz wskazaniem języka obcego, który zamierza się kontynuować w wybranej szkole.
 2. Życiorys lub  CV.
 3. Od 2 do 3 fotografii legitymacyjnych ( liczba fotografii zależy od wymagań konkretnej szkoły). Każda fotografia powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
 4. Od 16 do 23 maja ( od 1 do 12 czerwca Leszno, od 14 do 30 maja Głogów )  przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej, dla zgłaszających się do oddziałów , w których od kandydatów wymaga się indywidualnych predyspozycji lub umiejętności.

Od dnia 22  do 26 czerwca  2018 r. (od 22 do 25 czerwca Leszno, od 22 do  26 czerwca Głogów) należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum (poświadczona przez Dyrektora gimnazjum).
 2. Kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczona przez Dyrektora gimnazjum).
 3. Karta zdrowia.
 4. Laureaci konkursów wojewódzkich i powiatowych składają oryginały dokumentów wydanych przez komisję konkursową.
 5. Kandydaci do techników i Branżowej Szkoły I Stopnia składają zaświadczenia zdrowotne o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu (na formularzu wydanym przez wybraną szkołę) do 5 lipca 2018r. (Leszno do 19 lipca, do 25 lipca Głogów).
 6. W przypadku kandydatów Branżowej Szkoły I Stopnia – zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu kandydata  na praktykę zawodową z  wymienionym zawodem, którego będzie się uczył.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły - do 9 lipca 2018 roku (20 lipca Leszno, 26 lipca Głogów).

Potwierdzenie przez kandydata  woli podjęcia nauki w wybranej szkole w – do 5 lipca

(do 19 lipca Leszno, do 25 lipca Głogów).

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz  wolnych miejscach w szkole –  do 9 lipca 2018 r. (20 lipca Leszno, 26 lipca Głogów).

Do 5 lipca  2018 r. po ogłoszeniu przez szkoły listy osób przyjętych( jeśli uczeń zakwalifikował się do więcej niż jednej szkoły) wybiera tę, w której chce kontynuować naukę i dostarcza :

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
 2. Oryginał zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego.
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!!!

Do szkół w Lesznie i Głogowie obowiązuje nabór elektroniczny.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.

Podania do nabycia w sekretariacie naszej szkoły (1 sztuka 30 groszy)

● I Zespołu Szkół Zawodowych  we Wschowie

● I Liceum Ogólnokształcącego we Wschowie

 

UCZNIOWIE SAMODZIELNIE DOSTARCZAJĄ DOKUMENTY REKRUTACJI DO WYBRANYCH SZKÓŁ.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2017 r.

W  dniach od 16 -22 października nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Tydzień kariery”. Jest to już 9 edycja, której towarzyszyło hasło: Ja na rynku pracy: Moje talenty i moje kompetencje”. Podczas tego tygodnia odbyły się  takie działania jak:

 • Młodzież  klas III wykonała projekt pt. „Moje umiejętności, to już potrafię”. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy w formie plakatu, przedstawiającego to co potrafią robić, w czym są dobrzy. Prace zostały wyeksponowane w holu szkoły na gazetkach. Projekt został zorganizowany wspólnie z nauczycielem WOS.
 • Uczniowie klasy IIa i IIe zaprezentowali w holu szkoły zawód fotografa i mechanika. Uczennice klasy IIa przedstawiły humorystyczną scenkę dla uczniów klas III o zawodzie fotografa.
 • Uczniowie klas IIa i IIe wzięli udział w zajęciach warsztatowych z doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Temat spotkania: Poznaję świat zawodów.
 • Spotkanie z doradcą zawodowym z  Powiatowego Urzędu Pracy dla uczniów klas III f dotyczące lokalnego rynku pracy i zawodów przyszłości.

Podjęte działania cieszyły się zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży.

 

3 Festiwal Szkół  i Doradztwa Zawodowego

Już po raz trzeci dnia 7 marca w sali gimnastycznej I ZSZ im. S. Staszica odbył się Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego, organizowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Wschowie i Powiatowy Urząd Pracy. Nasze gimnazjum zaprezentowało ofertę profili klas na rok szkolny 2014/2015 oraz film i prezentację o działalności szkoły, co wzbudziło duże zainteresowanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Uczniowie klas III naszej szkoły zapoznali się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Podczas Festiwalu odbyła się konferencja na temat planowania własnej kariery przez młodych ludzi „Od szkoły do zawodu” adresowana do władz samorządowych i dyrektorów szkół.

Festiwal  cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i dał możliwość uzyskania ciekawych informacji o szkołach.